2 Şubat 2023 Perşembe

Türkiye Evliyâları

Adana:
 1. Abdülgafûr Dede (Seyyid)
 2. Abdürrezzâk Dede
 3. Arpacı Dede
 4. Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman:
 1. Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

Afyon:
 1. Abapûş-i Velî
 2. Abdurrahman Sultan (Başmakçı)
 3. Ahmed Dede (Başmakçı)
 4. Çelebi Ârif Küçük
 5. Destine Hâtun
 6. Fürûrî Mehmed Dede
 7. Hacım Sultan (Sandıklı)
 8. Karahisârî Abdürrahîm Efendi
 9. Sultan Dîvânî
 10. Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı:
 1. Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)
 2. Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)
 3. Hânî Baba (Doğubâyezîd)
 4. İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)
 5. Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)
 6. Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

Aksaray:
 1. Hamîd-i Aksarâyî
 2. Pîr Ali Aksarâyî
 3. Somuncu Baba
 4. Yûsuf Hakîkî Baba

Amasya:
 1. Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)
 2. Ali Hâfız
 3. Amasyalı Seydi Halîfe
 4. Bahşî Halîfe
 5. Gani Baba (Suluova)
 6. Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)
 7. Habîb Ömer Karamânî
 8. Halkalı Evliyâ
 9. İğneci Baba
 10. İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
 11. Kılıç Dede (Merzifon)
 12. Kırklar Dede (Merzifon)
 13. Kurtboğan Evliyâsı
 14. Mustafa Âkif Efendi
 15. Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
 16. Pîr İlyas
 17. Pîrî Baba (Merzifon)
 18. Sadreddîn Muhammed Horasânî
 19. Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi
 20. Şeyh Sâdî
 21. Topçu Dede (Merzifon)

Ankara:
 1. Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)
 2. Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)
 3. Ali Rızâ Acara
 4. Ali Semerkandî (Çamlıdere)
 5. Hacı Bayrâm-ı Velî
 6. Zeynelâbidîn
 7. Zivingî

Antalya:
 1. Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın:
 1. Ahî Bayram
 2. Alihan Baba
 3. Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)
 4. Baltalı Dede
 5. Dedebağ Dede (Karacasu)
 6. İmâm Baba
 7. Karacaahmed Sultan
 8. Muhammed Zühdi (Nâzilli)
 9. Süleymân Rüşdî Efendi
 10. Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)
 11. Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)
 12. Yâren Dede (Sultanhisar)

Balıkesir:
 1. Hasan Baba
 2. Pîr Ali Efendi
 3. Veli Şemseddîn

Bilecik:
 1. Dursun Fakîh
 2. Ebdâl Kumral
 3. Edebâlî
 4. Şeyh Muhlis Baba

Bingöl:
 1. Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

Bitlis:
Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)
Ammâr-ı Yâser
Fethullah-ı Verkânisî
Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)
Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)

Bolu:
Akşemseddîn (Göynük)
Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)
Sâfî Âmidî Bolevî

Bursa:
Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdülganî Efendi
Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)
Abdüllatîf Kudsî
Abdürrahîm Tırsî (İznik)
Açıkbaş Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)
Alâeddîn Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)
Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)
Dâvûd-i Kayserî (İznik)
Dede Halîfe (İznik)
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî (İznik)
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Kutbüddîn İznikî (İznik)
Lâmiî Çelebi
Lütfullah Efendi (El-Evvel)
Miskâlî Efendi (Mudanya)
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî Mehmed Efendi (Kestel)
Veli Şemseddîn

Çanakkale:
Ahmed Bîcân (Gelibolu)
Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)
Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

Çankırı:
Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum:
Adülbâkî Efendi (İskilip)
Abdülcebbâr Dede
Ahmed Feyzi Efendi
Çerkez Şeyhi
Elvan Çelebi (Mecidözü)
Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)
Yûsuf Bahri Efendi

Denizli:
Abdil Dede (Acıpayam)
Ahî Sinan
Ahmed Hulûsî Efendi
Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)
Arab Dede (Sarayköy)
Avdan Baba (Tavas)
Bedirhan Bey (Acıpayam)
Deynekli Baba (Babadağ)
Hacı Osman Nuri Kepenek
Hacı Şam Dede
Hasan Feyzi Efendi
Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
Karacaahmed Sultan (Sarayköy)
Koyun Baba (Kale)
Mecnun Dede (Babadağ)
Sarı Gazak Baba
Sultan Sarı Baba (Sarayköy)
Şa'bân Dede
Şeyh Elvan (Çal)
Şeyh Mehmed Şirvânî
Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

Diyarbakır:
Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
Ahmed Mürşidî Efendi
Sâdık Ali Efendi
Şeyh Yûsuf Hemedânî

Edirne:
Abdülkerîm Efendi
Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
Ali bin Emrullah
Aşçı Yahyâ Baba
Âşık Efendi
Behâeddîn bin Lütfullah
Cerrahzâde
Dizdarzâde Ahmed Efendi
Evliyâ Kâsım Paşa
Fahreddîn-i Acemî
Hasan Sezâî
Hıdır Baba
Huysuz (Hırçın) Baba
Kabûlî Mustafa Efendi
Kıyak Baba
Koyun Baba
Külhânî Ali Baba
Nûreddîn Baba
Ömer Baba
Ramazan Halîfe
Receb Enîs Dede
Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Tütünsüz Baba
Veli Dede

Elazığ:
Ali Septî (Palu)
Ankuzu Baba (Harput)
Arab Baba (Harput)
Beşik Başa (Harput)
Beyzâde Efendi (Harput)
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)
Fâtih Ahmed Baba (Harput)
Hacı Ali Efendi (Harput)
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)
İmâm Efendi (Harput)
Mahmûd Sâminî (Harput)
Murâd Baba (Harput)
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi (Harput)
Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

Erzincan:
Hacı Muhammed Sâmi Efendi
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba

Erzurum:
Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi

Eskişehir:
Ebû Muhammed BayramEfendi
Yûnus Emre (Mihalıççık)

Gâziantep:
Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

Giresun:
Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

Hakkari:
Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)
Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)
Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

Hatay:
Abdullah bin Hubeyk (Antakya)
Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)
Ahmed Kuseyrî (Şenköy)
Yûsuf bin Esbât

Isparta:
Berdeî Sultan (Eğridir)
Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)
Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)
Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

İçel:
Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

İstanbul:
Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)
Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)
Abdullah Kaşgarî (Eyüb)
Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)
Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)
Abdülhay Celvetî (Üsküdar)
Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)
Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)
Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Raûfî (Üsküdar)
Ahmed Şîrânî
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)
Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)
Ali Behçet Efendi (Üsküdar)
Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)
Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)
Atâ Efendi (Üsküdar)
Aynî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)
Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)
Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)
Babazâde (Eyüb)
Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)
Beşir Ağa (Denize atıldı)
Beşir Ağa (Eyüb)
Câmi Ahmed Dede
Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)
Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)
Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)
Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)
Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)
Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)
Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)
Ebû Saîd bin Sun'ullah (Eminönü-Vefâ)
Ebü'l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)
Ebüssü'ûd Efendi (Eyüb)
Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)
Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)
Es'ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)
Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)
Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)
Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)
Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)
Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)
Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)
Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Himmet Efendi (Üsküdar)
Hoca Sa'deddîn Efendi (Eyüb)
Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)
Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)
İbrâhim Efendi (Eyüb)
İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)
İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)
Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)
Îsâ Geylânî (Eyüb)
Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)
Kevserî
Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)
Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)
Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)
Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)
Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)
Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)
Muhammed Efendi
Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)
Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)
Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)
Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)
Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)
Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)
Murtazâ Efendi (Eyüb)
Mustafa Efendi
Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)
Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)
Müstekimzâde Süleyman Sa'deddîn (Fâtih-Zeyrek)
Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)
Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)
Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)
Neccârzâde (Beşiktaş)
Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)
Necîb Efendi (Fâtih)
Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)
Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)
Nûri Efendi (Beşiktaş)
Nûri Efendi (Üsküdâr)
Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)
Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Rûşen Efendi (Üsküdar)
Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)
Sa'düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)
Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)
Sâlih Efendi (Fâtih)
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)
Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Sarı Nasûh (Fâtih)
Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)
Selâmi Ali Efendi (Üsküdar)
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)
Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Velâyet (Fâtih)
Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)
Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)
Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)
Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)
Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)
Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüb)
Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)
Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)
Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)
Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)
Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)
Vişnezâde
Yahyâ Efendi (Beşiktaş)
Ya'kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)
Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)
Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)
Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)
Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

İzmir:
Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)
Birgivî (Birgi)
Es'ad Efendi (Menemen)
Es'ad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi

Kahramanmaraş:
Çomak Dede
Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
Derdimend Dede
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman:
Alâeddîn Halvetî (Lârende)
Şeyh Alâeddîn Rûşenî
Yûnus Emre

Kars:
Muhammed Karsî

Kastamonu:
Abdurrahmân Efendi (Zileli)
Abdülfettâh Velî
Ahî Şorba
Ahmed Siyâhî
Âşıklı Sultan
Bayraklı Sultan
Benli Sultan
Deveci Sultan
Ebdal Hasan (Taşköprü)
Hacı Dede
Hacı Ramazan
Hayreddîn Halil bin Kâsım
Îsâ Dede
Karabaş Sultan
Ömer Füâdî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Ahmed Sünnetî
Şa'bân-ı Velî

Kayseri:
Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
Bostancı Baba (İncesu)
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Göncüzâde Kâsım Efendi
Hacı Torun Efendi
Hâfız Osman Efendi
Harputlu Hacı Ömer Efendi
Helvacı Dede
İbrâhim Tennûrî
Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)
Necmeddîn İmâd
Sâdık Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
Zeynelâbidîn Kayserânî

Kırklareli:
Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)
Şühûdî Efendi (Babaeski)

Kırşehir:
Ahî Evran
Âşık Paşa
Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)
Mîrim Halvetî

Kocaeli:
Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)
Sultan Baba(Gölcük)

Konya:
 1. Abdullah-ı Bosnevî
 2. Ahmed Eflâkî
 3. Ali Gav Sultan
 4. Ateşbâz-ı Velî Velî
 5. Baba Nîmetullah Nahcuvânî, Akşehir
 6. Behâeddîn Veled
 7. Bosnalı Abdullah Efendi
 8. Bostan Çelebi
 9. Celâleddîn-i Rûmî
 10. Cemel Ali Dede
 11. Çelebi Bustan
 12. Çelebi Cemâleddîn
 13. Çelebi Ferruh
 14. Çelebi Hüsâmeddîn
 15. Çelebi Hüsrev
 16. Dede Molla, Çumra
 17. Dediği Sultan, Ilgın
 18. Evhadüddîn Hamîd Bin Ebû'l Fahr Kirmânî
 19. Fahri Efendi
 20. Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)
 21. Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
 22. Hâdimî (Hadim)
 23. Hârûn-i Velî (Seydişehir)
 24. Kâsım Halîfe
 25. Ladikli Hacı Ahmed Ağa (Ladik)
 26. Mahmûd Hayrânî, Akşehir
 27. Mahmûd ve İynel Sultanlar
 28. Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
 29. Muhammed Kudsî Bozkırî, Seydişehir-Çavuşköyü)
 30. Pîr Esad Sultan
 31. Pirebi Sultan
 32. Sadır Sultan
 33. Sadreddîn Konevî
 34. Sarı Ya'kûb
 35. Selâhaddîn Zerkûb
 36. Seyyid Hârûn Velî, Seydişehir
 37. Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
 38. Sultan Veled
 39. Şems-i Tebrîzî
 40. Şeyh Ulemâ
 41. Ulu Ârif Çelebi

Kütahya:
 1. Ahmed Dede
 2. Kalburcu Şeyhi
 3. Muhyiddîn Muhammed
 4. Sâkıb Dede
 5. Şeyhî

Malatya:
 1. Abdullah Fahri Baba (Baran)
 2. Abdurrahman Efendi (Dârende)
 3. Arabgirli Ömer Baba
 4. Boranlı Mustafa Baba (Boran)
 5. Fethullah Mûsulî (Dârende)
 6. Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)
 7. Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)
 8. Keşşâf Hoca
 9. Somuncu Baba (Dârende
 10. Tâcüddîn Velî (Dârende)

Manisa:
 1. Ahmed Şemseddîn Marmaravî
 2. Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)
 3. Mecdüddîn Îsâ
 4. Sefer Efendi (Demirci)
 5. Şeyh Sinân (Alaşehir)
 6. Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)
 7. Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin:
 1. Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
 2. Şehmuz Sultan
 3. Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

Muğla:
 1. Şâhidî İbrâhim Dede

Muş:
 1. Müştak Baba

Nevşehir:
 1. Demir Hoca
 2. Hasan Dede

Niğde:
 1. Abdullah Efendi
 2. Ahmed Kuddûsî (Bor)
 3. Hacı Mahmûd Efendi
 4. Kemâl Ümmî
 5. Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize:
 1. Hasan Dede (Ardeşen)

Samsun:
 1. Îsâ Baba
 2. Kılıç Dede
 3. Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)
 4. Şeyh Kutbeddîn

Siirt:
 1. Fakîrullah (Tillo)
 2. Gavs-ül-Memdûh
 3. İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)
 4. Molla Halil Si'ridî
 5. Molla Osman Efendi (Tillo)
 6. Muhammed Hazîn (Dereyamaç)
 7. Mûsâ Hâlidî
 8. Şeyh-ün-Neccâr
 9. Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)
 10. Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)
 11. Şeyh Mûsâ
 12. Şeyh Sabri
 13. Şeyh Süleymân
 14. Şeyh Türkî
 15. Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)
 16. Veysel Karânî (Baykan, mekânı)
 17. Zemzem-il Hâssa

Sinop:
Mahmûd Kefevî
Pîr Tevekkül
Seyyid Bilâl

Sivas:
Kara Şems
Abdülvehhâb Gâzi
Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

Şanlıurfa:
Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
Sumâdî (Havran)
Şeyh Mesut Horasânî

Şırnak:
Ahmed Cüzeyrî (Cizre)
Meymûn bin Mihrân (Cizre)
Muhammed Kadri Hazin (Cizre)
Muhammed Saîd (Cizre)
Sâlih Sıbkî (Basret)
Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)
Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)
Şeyh Muhammed Bıserî
Şeyh Seydâ (Cizre)

Tekirdağ:
Ahmed Sârbân (Hayrabolu)
Behiştî (Çorlu)
Pîr Ali Efendi (Malkara)

Tokat:
Abdülmecîd Şirvânî
Acebşir Efendi
Ali Osman Efendi (Erbaa)
Behrullah Efendi (Erbaa)
Behzât-ı Velî
Edhem Çelebi (Zile)
Muharrem Efendi (Zile)
Mûsâ Fakîh
Mustafa Kuddûsî
Said Şemîd (Erbaa)
Seyyid Ömer Efendi
Sümbül Baba
Şeyh Mahmûd (Pazar)
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)
Tokatlı İshak Zencânî
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

Trabzon:
Hacı Dursun Efendi (Çolak)

Uşak:
Alâeddîn Uşâkî

Van:
 1. Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)
 2. Abdurrahmân Baba
 3. Abdülmecîd Efendi
 4. Fehîm-i Arvâsî (Arvas)
 5. Halîfe Mustafa Efendi
 6. Muhammed Kutub Efendi (Arvas)
 7. Muhammed Ma'sûm (Arvas)
 8. Muhammed Reşîd (Gevaş)
 9. Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)
 10. Resûl Zeki Efendi (Arvas)
 11. Seyyid Abdülhakîm
 12. Sofu Baba
 13. Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat:
 1. Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)
 2. Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

Yeri Bilinmeyenler:
 1. Saîd Nursî
 2. Sarı Saltûk (Baba Dağı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder