1 Şubat 2023 Çarşamba

Hz.Mevlânâ'ya Saygısızlığın Cezası


El-Hac Kaşî adında birkaç defa hacca gitmiş, seyahatları esnasında pek çok şeyhin sohbetinde bu lunmuş, Sadrüddin Konevi'nin bağlılarından birisi vardı ki, bir defasında Hz.Mevlânâ ve Konevi'nin buluştukları bir mecliste de bulunmuş, Hz.Mevlânâ'ya saygısızlık edip gücendirmişti. 
Bunun cezası olarak bu olaydan üç gün sonra iki rind, bir gece evini basıp, kendisini öldürmüş, nesi varsa alıp götürmüşlerdi. 
Tacüddîn Kaşi'nin Konya çevresinde bu gün Kaşınhanı" diye bilinen kasabada bir hanı vardı. 
Daha evvel "Kaşî'nin Hanı" olarak anılan bu yer, zamanla "Kaşınhanı" olarak telaffuz edilmiştir.

Eflâkide geçen bu hadiseyle kendisinin IV. Rükneddin Kılınçarslan'ın tek başına saltanat sürdüğü (658/1260) yıllarında anarşi, terör ve kardeş kavgasının zirveye ulaştığı bir devirde öldüğü anlaşılıyor. 
Bu zât, Sadrüddin Konevi'nin mektuplarını Hacı Bektâş-ı Velî ve Nasırüddîn Tûsi gibi muhtelif kimselere götürmüştür.
  1. Menâkıbü'l Ârifîn, Ahmed Eflaki Dede.
  2. Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s.96.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder