30 Haziran 2023 Cuma

Her köşeyi dönüşünde, bir salih kimseye selâm verirsin Konya'da.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ladikli Hacı Ahmed Ağa'ya bir ziyaretimizde şunu sorduk:
-Konya hakkında ne dersiniz? Konyamız nasıl Ahmed Ağa? diye sordum ben.

Ahmed Ağa şöyle cevap verdi:
-Evlâdım, Konya'nın üstünden tayy-i mekân geçerken, neler görüyoruz neler, bir bilseniz... 

29 Haziran 2023 Perşembe

Hak Teâlâ Hazretleri ona kızmaz, onu seviyor!

Hazreti Mevlânâ'nın hanımı Kira Hatun, bir gün, oğlu Sultan Veled'den yakınarak:
Biz, hepimiz, onun hiddet ve şiddetinden zahmet çekiyoruz! deyince, o büyük terbiye ustası Hz.Mevlânâ, Kira Hatun'a demiş ki:

28 Haziran 2023 Çarşamba

Ben tacı görsem de tanımam!

İbrahim Çiftçi anlatıyor:

Kore'de iken yaralanıp Jopanya'da Tokyo hastanesine gitmiştim. 
1953'te Japonya'daydım. 
Japonya' da bir Türk mahallesi var. 
Buraya bir ikindi vakti namaz kılmaya gitmiştim. 
Adresini daha evvel almıştım. 

27 Haziran 2023 Salı

Ahi Evren'in Konya'daki Günleri

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I.İzzeddin Keykâvus zamanında (1210/1219) Kayseri'deki  idarecilerle Türkmen ve Ahiler arasında mahiyeti bilinmeyen bir sürtüşme meydana geldi. 
I.Sultan Alâeddin Keykubat, 1219 yılında tahta geçtikten sonra Ahi teşkilatını himaye etti. 

26 Haziran 2023 Pazartesi

Soru-Cevap/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

-Nedir bu Memleketin başında ki gaile?- 
Sorunlar Ekonomik... Yok Efendim, Siyasi...
Hayur. Şimdi yabancı birbirine Aile; 
Oğul, Baba'ya asi, kızı Ana'ya asi.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.54.

25 Haziran 2023 Pazar

Rüstem Paşa'nın Veziri Azam Oluşu

Sokullu Mehmet Paşa'nın vezir-i âzâm oluşu, bir talih eseri idi. 
1544 yılı Mart'ında yapılan bir dîvân toplantısında Vezir-i Âzâm olan Süleyman Paşa ile ikinci vezir Deli Hüsrev Paşa arasında bir münâkaşa çıkmıştı. 
Tarihte cesâreti ile meşhur olan Sokollu Mehmed Paşa'nın âilesinden olup daha evvel devşirilmiş bulunan Hüsrev Paşa hançerini çekerek yerine geçmek istediği Süleyman Paşa'nın üzerine yürümüştü.
Bunu haber alan Sultan Süleyman Han, bunların her ikisini de azlederek üçüncü vezir Rüstem Paşa'yı, ertesi gün Vezir-i Âzâm tâyin etmişti. 

24 Haziran 2023 Cumartesi

Otuz İki Çeşit Sanatkâr Zümresinin Lideri

Ahi Evren, (602/1205) yılında Anadolu'ya geldikten sonra Kayseri'ye yerleşerek bir debbağ atelyesi kurdu. 
Zamanla burada atelyenin büyümesi, işçi ve ustaların çoğalmasıyla debbağlar mahallesi kuruldu. 
Burada bir zaviye ve mescid bulunuyordu. 
Mescidin bitişiğindeki bir evde de Şeyh Evhadüddin Kirmanî oturuyordu. 

23 Haziran 2023 Cuma

Hoca Cihan (Mürsemen) Türbesi'nin Mimarî Üslûbu, Selçuklu, Konya

Hoca Cihan (Mürsemen) Türbesi, Selçuklu, Konya

Türbe, kübik gövdeli, kubbeli ve iki katlı bir eserdir.
Türbenin alt ve üst kat girişleri güney cephede yer alır. 
Sivri kemerli bir kapıyla dahil olunan üst kat, kare planlı ve kubbelidir. 
Kuzey, doğu ve batı cephelerine alt kotta iki, üstte ise birer olmak üzere toplam dokuz pencere açılmıştır.

22 Haziran 2023 Perşembe

Koyma Âhımı/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Müslümanın kendi öz Vatanında
İnancını yaşaması ağır suç... 
Ahımı zâlimde koyma Allah'ım 
Makbulse indinde tuttuğum Oruç.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.107.

21 Haziran 2023 Çarşamba

Bunlar bozuk adamlardır!

Mesnevihan Siraceddin Efendinin rivayetine göre, Mesnevî Kâtibi Hüsameddin Çelebi, ham ervahın, fâsık fâcir günahkar olarak nitelediği insanları överek:
-Bunlar, dindarlık ve takva ile meşhur, saygıdeğer zâhid kişilerdir!
Çoğunluğun, âbid ve zahid gördüğü kimseler için "Bunlar bozuk adamlardır" dermiş.

20 Haziran 2023 Salı

Şimdi tay düşünme zamanı mı?

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri'nin Mezarı
Sadık Yaşa'dan bir hatıra:

Hacı Veyiszade merhum derse girer, sınıfın mümessili olan Sadık Yaşa ders defterini imzalatıp yerine oturur. 
Hoca Efendi tam derse başlayacağı sırada dersi bırakıp, öfkeyle en arka sırada Sadık Yaşa'nın yanında oturan arkadaşının yanına gelip yakasından tutar ve sarsmaya başlar. 

19 Haziran 2023 Pazartesi

Gayri Müslimlere müsamahakâr davranma!

(607/1211) yılında I.Gıyaseddin Keyhüsrev'in şehid düşmesi üzerine oğlu I.İzzeddin Keykâvus gelerek Konya da hükümdar oldu. 
Hocası Şeyh Mecdüddin İshak'ı cülûsunu bildirmek üzere Bağdat'a Abbasi halifesine elçi olarak gönderdi.

18 Haziran 2023 Pazar

Yâr Şikâr Olmaz / Alvarlı Efe Hazretleri

Bahr-i mehabbetde gavvâs olanlar 
Elvân-ı eşyâya nazardâr olmaz 
Feyz-i mehabbeti kalbde bulanlar 
Asla masivâdan haberdâr olmaz 

17 Haziran 2023 Cumartesi

Hoca Cihan (Mürsemen) Türbesi, Selçuklu, Konya

Hoca Cihan (Mürsemen) Türbesi, Selçuklu, Konya
Hoca Cihan Türbesi, Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Tekke Mezarlığı'nın doğu köşesinde bulunmaktadır.
Hoca Cihan, Hazreti Mevlâna ve Sadreddin-i Konevî’den bir süre sonra vefat etmiş ve sağlığında yaptırmış olduğu bu türbeye defnedilmiştir. 
Karısı ve oğlunun da burada yattığı rivayet edilir. 

16 Haziran 2023 Cuma

Çocukları okşamak, Peygamber'den Müslümanlara bir mirastır.

Ergenlik çağına erip de dervişliğe ve ermişliğe göz ve gönül diken insanların ulaşmaya çalıştıkları "Nefs-i Safiye" mertebesi, herkesin vaktiyle yaşadığı "çocukluk safiyeti"nin kemåle ermiş şeklidir.
Mesnevihan Siraceddin Efendi, çocukla çocuklaşma konusunda, bizzat içinde bulunduğu bir sahneyi şöyle anlatıyor:

15 Haziran 2023 Perşembe

Çok Şükür/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Para için, pul için, vicdanımı satmadım. 
Hak ile bile oldum, bir kenara atmadım. 
Rabbimi gaye bilip, çırpındıkça kurtuldum, 
Dünya necasetine, bulaşıp da batmadım.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.94.

14 Haziran 2023 Çarşamba

Sadreddin Muhammed Konevi'nin Konya'daki Mamuresi

Büyük İslam Mutasavvıfı, alimi, fikir adamı Sadrüddin Muhammed Konevi'nin mamuresi, Konya'da istasyon civarında ve kendi adıyla anılan mahallededir..
Yaşadığı asrın şehir planına göre Konya I.Alâeddin Keykubad zamanında fevkalade gelişmişti. 
Kılınçarslan zamanında yapılmaya başlayan surlar, onun zamanında tamamlanmıştı. 
Sadreddin Muhammed Konevi Anadolu Selçuklu Konya'sında, Konya'sında biri saray ve çevresini yani Alâeddin tepesinin civarında bulunan iç surlar, bir de on iki kapının çevrelediği dış surlar bulunuyordu. 
İç surlarda devlet erkânı, iç surların dışında sanatkarlar oturuyordu. 

Bu 12 kapu:

13 Haziran 2023 Salı

Kapının arkasındaki genç, buraya gelir misin?

Talib Koyunoğlu anlatıyor:

Rahmetli babam Alvarlı Efe Hazretleri'ni evimize davet etmişti. 
Etrafında birçok bağlısıyla birlikte geldiler. 
Baş köşeye hazret, etrafına da hürmetkârları oturdu.
Tabii Erzurum âdetine göre bana da kapının arkası düştü. 
Elim göbeğimde hazır vaziyette birinin bir ihtiyacı olur düşüncesiyle bekliyorum.
Evvelâ bir zikir yaptılar. 
Hazret dua etti. 
Ama nasıl dua? 
Bana öyle geldi ki, Allahü Teâlâ karşısında da, gözüyle görüyor, ondan böylesine cân-ı gönülden yalvarıyor, yüreği kopuyor.

12 Haziran 2023 Pazartesi

Alvarlı Efe Hazretleri'nin Bendesi, Hacıveyiszâde Mustafa Efendi'nin Hizmetkârlarından Hak Dostu Mehmet Tekin

Alvarlı Efe Hazretleri'nin Bendesi, Hacıveyiszâde Mustafa Efendi'nin Hizmetkârlarından Hak Dostu Mehmet Tekin'in Mezarı
Mehmet Tekin, yıllarını Allah dostlarının, velilerin kapısında talebelik yaparak geçirmiş, muhterem bir zat. 
Uşak doğumlu olan Mehmet Tekin, Konya'da bir müddet Hacıveyiszade Hocaefendi'nin de huzurunda bulunmuş. 
Tekin, "Onların kapısından nasiplebilmişsem ne mutlu bana" diyor.  

11 Haziran 2023 Pazar

Şeriatın Namusunu Korumak

Sultan Veled, yirmi yaşına basınca, halvete girip çile çıkarma arzusunda bulundu.
Hazreti Mevlâna, göz ve gönül bebeği oğluna:
-Bahaddin! Muhammediler için çile ve halvet yoktur! 
Bu bizim dinimizde bid'attir! 
Bu, Hz.Mûsâ ve Hz.İsâ şeriatında vardır! 
Bizim yapacağımız bütün mücahedeler, yalnız çocuklarımızın ve dostlarımızın rahatı içindir! 
Halvete hiç ihtiyaç yoktur! 
Zahmet çekip mübârek vücudunu incitme! dediyse de, Sultan Veled:
-Kırk gün halvette oturmak istiyorum.
Hüdavendigâr Hazretlerinden himmet ve kuvvet diliyorum, diye ısrar etti.

10 Haziran 2023 Cumartesi

Vallahi bu zât velidir yâhû!

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri'n
Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin talebelerinden Nuri baş anlatıyor:

Bir gün Aziziye Camii'nde Hafız Kâni Karaca Kur'an okudu. 
Mihraptan Hoca Efendi geldi. 
Kucaklaşırken Hoca Efendi Kâni'ye: 
-Öyle bir daha gelmeyeceğim filan deme, sen gelmesen de Hazret-i Pir seni getirir, dedi. 

8 Haziran 2023 Perşembe

Oğlun, alemde yanık gönüllere ateşler salacaktır!

Sultan Alâeddin Harzemşah, hocası Fahruddin Râzî ile Muhammed Bahaüddin arasında beliren bir ihtilaf sebebiyle Mevlânâ Celaleddin beş yaşında iken Belh'i terkettiler. 
Hac maksadıyla Nişabur yoluyla Mekke'ye doğru yol alırlarken Nişabur'da Feridüddin Attar ile görüştüler. 

7 Haziran 2023 Çarşamba

Mevlâ Neler Eyler/Alvarlı Efe Hazretleri

Seyreyle güzel Kudret-i Mevlâ neler eyler…
Allah’a sığın Adl-i Teâlâ neler eyler…

Elbet yürütür fermanını Kadir-u Kayyum…
Herkese lâyık Sırr-ı Tecellâ neler eyler…

6 Haziran 2023 Salı

İki buçuk saat çivi üzerinde edeple dinledi!

Ben Zahid Kotku Efendi'nin tekkesinde gelen misafirlere çay getir-götür hizmet ederken Erbakan Hoca da oraya sohbetlere gelirdi.
Bir defasında sohbete geç kalmış, arka taraflarda kapı ağzında bulduğu bir yere oturmuştu.

5 Haziran 2023 Pazartesi

Talebenin Hocası Üzerindeki Hakkı

Hacı Veyiszâde, İstanbul'dan döndükleri bir gün, kendisini okul bahçesinde karşılayan öğrencileri sordular: 
Ali:
Dün yoktunuz Hocam?
Hacı Veyiszâde:
-Öyle oldu.

4 Haziran 2023 Pazar

Hürrem Sultan'ın Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesindeki Dahli

Koca Mimar Sinan'ın; "Kalfalık eserimdir" dediği Şehzade Camii, Kanûnî Sultan Süleyman tarafından Şehzade Mehmed için yaptırıldı.
Kendisi de bu câminin avlusuna defnedildiği gibi sandukasının üstüne de Padişah'ın emriyle bir taht yerleştirildi. 
Çünkü babası O'na müstakbel bir veliahd olarak bakıyordu. 

3 Haziran 2023 Cumartesi

Deccalin Fitnesinden Korunma Duası

Namazların Son Oturuşunda Rabbenâ Dualarından Sonra Okunacak Deccalin Fitnesinden Korunma Duası:

 إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّهِ مِن أَرْبَعٍ يقولُ
اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ
وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ 
وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ

Yabancı/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bizden dediğimiz, bize yabancı... 
Dudak söz'e, kabuk öz'e yabancı... 
Dînin baş düşmanı beyinsiz başlar 
Ayaklar MUKADDES İZ'e yabancı...

Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.96.

2 Haziran 2023 Cuma

Gürcü Hatun'un Müslüman Olması

Gürcü Hatun, Celâleddin Harzemşah'ın ezdiği Gürcistan kraliçesi idi. 
Kızını I. Alaeddin Keykubat'ın oğlu II.Gıyaseddin'e veren Rousudan'ın kızıdır. 
Gürcü Hatun, Konya Selçuklu sarayına amcası olan papazı, kıymetli eşyaları ve hizmetçileri ile geldi. 
Konya sarayındaki kilisede ibadet etti. 
Anadolu Selçuklularının insana değer veren dini toleranslarıyla İslâm'ı sevdi. 
Müslüman olarak Hz.Mevlâna'ya çok bağlı bir müride oldu.

1 Haziran 2023 Perşembe

Hacı Bektâş-ı Velî Kimdir?


Ahmet Eflâki Dede'ye göre Hacı Bektâş-ı Velî, Baba İlyas (öl. 1240)'ın has halifesidir. 
Velâyetnamesinde kendisi Lokman Perende yoluyla Ahmed Yesevi'ye bağlanmaktadır.
Yunus Emre'nin şeyhi olan Taptuk Emre, kendisine gelerek büyüklüğünü ikrar etmiş, duasını almıştır. 
Yunus Emre'de bir kıtlık zamanı kendisine alıç getirerek, buğday istemiştir.