27 Temmuz 2010 Salı

Hamidiye Medresesi, Kayseri
HAMİDİYE MEDRESESİ

Osmanlı padişalılarından 2. Abdulhamid’in talimatıyla, Develi’nin Şıhlı kasabasında yaptırılmıştır.
19. yüzyıl Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan Medrese, döneminde eğitime hizmet vermiştir. Hala bu özelliğini kasaba ortaokulunun bünyesinde koruyarak sürdürmektedir. Kuzey cepheden girilen nervürlü bir portali, yüksek ve genişçedir. Ortada geniş bir avlu, kenarlarında odalar yer almaktadır. Portalin tam üzerinde ise iki katlı dıştan merdivenli bir bina vardır ve burası, dönemin hocalarının odası olarak kullanılmıştır.
Binayı Sultan Abdulhamid yaptırdığı için, ”Hamidiye Medresesi” olarak anılmaktadır. Medresenin inşâsı yedi sene sürmüş ve 1892 (H.1309) senesinde tamamlanmıştır. Medrese ilk açılışında 50 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Medresenin bir dersânesi ve 24 hücresi olup, 350-400 kadar talebe yetişmiştir.
Medresenin inşâsı devâm ederken, Kılıçlı Ali Efendi dört oğlunu yeni hizmete açılacak olan medresede hocalık yapabilecek seviyede yetiştirmiştir. Şıhlı’nın yerlilerinden Bekir oğlu Yûsuf Hoca, Hacı Hamdi Efendi,Kılıçlı’nın oğulları İmâm Efendi,Mehmed Efendi, medreseden ilk icâzet alanlar arasındadır.
Hamîdiye Medresesinin cümle kapısı üzerine yerleştirilmiş ve bugüne kadar yıpranmadan korunabilmiş olan kitâbede şunlar yazılıdır:
Fahrü’l-mülûk hazret-i Abdülhamîd Han
Ol sâye-i hüceste-i eltâf-ı Girdigâr
Hazırladığı ulûm u fünûnun vesâitin
Her sınıf ahâliye o Şeh-i ma’delet-şiâr
İkdâ sâyesinde o sâhib-muazzamın
Dârü’l-ulûm şöhretini aldı her diyâr
Ez-cümle işbu medreseyi ehl-i ilim içün
Bünyâd-ı adl ü dâd gibi kıldı pâydâr
Târîhi çıkdı cevv-i semâvâta Feyziyâ
Bânîsidir bu medresenin Şâh-ı kâmkâr.
(H.1309)
Açıklaması:(Hükümdârların efendisi, övünücüsü hazret-i Abdülhamîd Han, Allahü teâlânın lütuflarının uğurlu gölgesidir. İşte o adâletiyle tanınmış Pâdişâh, halkın her sınıfı için, ilimlerin ve fenlerin vâsıtalarını hazırladı.O yücelik sâhibinin gayretleri sâyesinde memleketin her yeri bir ilim yurdu şöhretini kazandı.Bu medreseyi de, ilim adamları için bir adâlet binâsı hâlinde yaptırdı.Ey Feyzî, bu medresenin yapıldığı târih göklere çıkdı ve (anlaşıldı ki) bu medreseyi yaptıran, o bahtiyâr Pâdişâhtır.)
Cumhuriyet döneminde bir süre Adliye binası olarak kullanılmıştır. Mülkiyeti bir şahsa ait olup, halen konut olarak kullanılmaktadır.·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder