17 Ekim 2023 Salı

Kadı Hürrem Şah Türbesi, Meram, Konya

Konya Şer'iye Sicillerinde Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevî Mamuresine Yapılan Tamirler:

Şeyh Sadrüddin mamuresinin imareti'nin tamiri için keşfi H.1188/M.1809 yılında yapılmıştır. 
Buna göre Şeyh Sadrüddin vakıflarının mütevellisi olan Derviş Hafız el-Hac İbrahim Efendi, meclise giderek, cami ile sofası içinde bulunan şadırvanın etrafı ve türbe zemininde örtülü taşların, matbah ve kilerin ve Kadı Hürrem Şah Türbesi'nin zamanla harap bir hale geldiğini bildirerek, bu hususta keşif yapılmasını, tamirine izin verilmesini istedi.

Böylece belirtilen yere gidenler, tamirat ve tadilat masraflarını çıkardılar.
Bu keşif bedeli Molla Salih, Dereli Ahmet ve diğerleri tarafından mecliste açıklandı. 
Bunun üzerine vakıf gelirlerinden mamurenin tamirinin yapılmasına izin verildi.
Bu bilgiler bize mamurenin teşekkülü, imaretinin bilinmeyen yönleri, mutbahı, kileri, mektebi, çeşmesi ve türbenin etrafını çeviren mermer kafesler hakkında orjinal veriler ortaya koymaktadır. 

Ayrıca Şeyh Sadrüddin imareti 1209/1794 yılında bir daha tamir görmüştür. 
Bu tamir için Ali oğlu Ömer Halife 4 seneliğine mütevelli seçilmiştir.

Eserin son Tamirleri ve Bugünkü durumu :

1209/1794 yılındaki tamirinden sonra cami ve türbenin zamanla bazı yerleri tamire ihtiyaç göstermiştir.
Sultan II.Abdülhamid Han'ın isteği ile o devrin Konya valisi Mehmet Ferit Paşa bir keşif yaptırdı.
Sonunda cami ve türbe mükemmel bir şekilde tamir edilerek 1317/1899 tarihli bir kitabe ile ebedileştirildi.
Mamurede caminin giriş kapısındaki ikinci kitabe bu tamire aittir. 

Metninde şunlar yazılmıştır:

1 - Tac-ı dâr-ı devran ve Halife-i refiuş-şan es - Sultanül Gazi Abdülhamid Han'ı Sanî,
2 - Efendimiz Hazretlerinin Müberrât-ı Seniyye-i mülûkünelerinden olmak üzere iş bu Cami-i Şerif ile Türbe-i Münife, Valiyi vilayet,
3- Devletlü Mehmet Ferit Paşa Hazretleri'nin zaman-ı memuriyetlerinde imâr ve ihyâ buyurulmuştur.
Sene: 1317/1899

  • Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 131, 132, 133.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder